Velg en side

Leasingbetingelser

Generelle betingelser som gjelder for våre leasingavtaler:

Avtaleperiode

Avtaletiden er 5 år. Avtalen kan ikke sies opp i løpet av denne tiden.

Forlengelse

Hvis ikke avtalen sies opp 3 måneder før bindingstiden er over fortsetter avtalen automatisk for 1 år av gangen.

Ved brudd

Ved kundens brudd på leasingavtalen vil resterende leie bli fakturert (månedlig leiebeløp x resterende antall måneder). I tillegg faktureres demonteringskostnader.

Fakturering

Prisene er pr. mnd eks. mva. Det er halvårlig forskuddsfakturering. Faktura sendes som EHF eller PDF via epost.

Serviceavtale

Avtalen inkluderer en serviceavtale som inkluderer følgende elementer:

  • Fri telefon- og internett-support.
  • Årlig vedlikeholdsbesøk
  • Reparasjoner og bytting av utstyr uten ekstra kostnader. Merk at ved utbedring av feil som skyldes kunden eller tredjepart vil kunden bli fakturert for utstyr og service.
  • Ved service vil Netcam sende personell.
Monteringsbetingelser

Det er beregnet en arbeidstid på virkedager mellom kl. 08:00 og 16:00. Arbeid ut over dette vil kunne føre til ekstra kostnader. Ventetid hvor vi ikke kan arbeide (f.eks. at vi ikke har fått tilgang til lokalene eller må stoppe arbeidet midlertidig pga kunder e.l.) blir fakturert i tillegg.

Mislighold

Det foreligger mislighold fra Netcams side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de formål, krav, spesifikasjoner og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Netcam ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes KUNDENS forhold eller force majeure. Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Heving

Er misligholdet av en slik art at det har vesentlig betydning for KUNDEN, og det ikke kan avhjelpes uten at KUNDEN påføres vesentlig kostnad eller ulempe, kan KUNDEN etter å ha gitt LEVERANDØREN skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
KUNDEN kan heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning hvis ytelsen er vesentlig forsinket.